Trzymać się Głowy, tzn. Chrystusa

Trzymać się Głowy, tzn. Chrystusa
8 grudnia 2019

Trzymać się Głowy, tzn. Chrystusa

Kaznodzieja:
Passage: List do Kolosan 2

Myśl przewodnia: Apostoł Paweł mówi o problemie nietrzymania się głowy. Kto nie trzyma się głowy ten ma kłopoty. W liście do Kolosan wspomniane są takie problemy jak oddawanie czci aniołom, widzenia, usposobienie cielesne, poniżanie siebie samego itd. Problemy wynikały z tego, że ludzie ci przestali trzymać się głowy i zajęli się czymś innym, bo człowiek musi się czymś zajmować, coś musi wypełniać jego serce. Jeśli Chrystus nie wypełnia tego miejsca pojawiają się tam inne rzeczy. Podstawową rzeczą jest, aby człowiek wierzący trzymał się głowy. Tą głowa jest Pana Jezus Chrystus (List do Kolosan 2: 19). Dla pierwszego kościoła tą głową był Chrystus, nikt inny. W niektórych kościołach dzisiaj tą głowa nie jest Chrystus i to oficjalnie. Mówią wyraźnie: oto głowa kościoła i pojawia się człowiek. Jest to niebezpieczny stan, jakieś staczanie się. To wspaniałe zabezpieczenie, kiedy ludzie patrzą na Jezusa – sprawcę i dokończyciela wiary.

Omawiane fragmenty biblijne:List do Kolosan 2: 18-19, List do Hebrajczyków 12: 2-3, Ewangelia Jana 5: 21-25, Ewangelia Jana 1: 1-5, List do Efezjan 4: 20, 1 List do Tymoteusza 4: 1-4, List do Kolosan 1: 18, 1 List do Koryntian 1: 12-13.

Pytania do refleksji:1. Której części ciała Pana Jezusa mają się trzymać wierzący? 2. Czy między nami a Panem Jezusem mogą być pośrednicy? 3. Czy ktoś, kto nie czci Syna może czcić Ojca? 4. Co się stanie z tymi, którzy usłyszą głos Syna Bożego (Ew. Jana 5: 25)? 5. Na czym polega tajemnica życia? 6. Co to znaczy „nauczyć się Chrystusa” (List do Efezjan 4: 20)? 7. Czy pojawią się ludzie, którzy odstąpią od wiary (1 List do Tymoteusza 4: 1)? Dlaczego nie jest dobrze odstępować od wiary, do czego to może prowadzić? 8. Kto jest Głową Ciała, Kościoła (List do Kolosan 1: 18)? 9. Jakie zagrożenia istnieją w dzisiejszym świecie podobne do tych, o których czytamy w 1 Liście do Koryntian 1: 12-13?

Tematy:
Back To Top