Narodzenie Jezusa

Narodzenie Jezusa
22 grudnia 2019

Narodzenie Jezusa

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Łukasza 2

Myśl przewodnia: Fragment o narodzeniu Jezusa zaczyna się od cesarza, od władzy świeckiej, nie religijnej. Co to ma wspólnego z Bożymi planami? Bóg działa na różne sposoby. Duch Święty jest jak wiatr i nie da się Go powstrzymać. Duch Święty na rożne sposoby dotyka ludzi. Mówiliśmy niedawno, że arcykapłan Kajfasz prorokował. A przecież była to negatywna postać. Nie był to uczeń Jezusa, a jednak Bóg użył Kajfasza do proroctwa po to, aby coś ważnego powiedzieć do ludu. Bóg jest Bogiem odwiecznym, potężnym. Czy ktoś może do niego powiedzieć „Co czynisz”? Nie. On jest ponad stworzeniem, ponad wszelką władzą, ponad cesarstwem. To nie było przypadkowe, to z Bożego postanowienie cesarz August zadekretował, aby spisano cały świat. Tak naprawdę chodziło o jedno miejsce, aby spisano Józefa i Marię w tym jednym miejscu – cały świat zaangażował się w to, co było najważniejsze – aby w owym dniu i owym miejscu znaleźli się i Józef i Maria. Józef musiał wykonywać polecenie cesarza, a jednak było to polecenie samego Boga. Pan Jezus miał narodzić się w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, a Pisma musiały się wypełnić.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Łukasza 2: 1-38.

Pytania do refleksji: 1.Czy Bóg wykorzystuje dla swych celów osoby niewierzące? 2. Co wynika z tego, że Maria „porodziła syna swego pierworodnego” (Ew. Łukasza 2: 7)? 3. Jaka jest właściwa reakcja człowieka, który spotyka się z Bożymi istotami (Ew. Łukasza 2: 9)? 4. Jak kończy się to zdanie według Słowa Bożego „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom…”? 5. Kim byli tutaj (na podstawie Ew. Łukasza 2) pierwsi ewangeliści? Czy byli to ludzie, którzy byli uczeni w Piśmie? 6. Czy Maria przedstawiona jest w tym rozdziale jako królowa, która podejmuje decyzje, która nakazuje coś ludziom, czy jako Boże narzędzie, jako posłuszna służebnica Pańska? 7. Czego możemy nauczyć się od Marii? Czego przykładem jest ta kobieta i jej mąż? 8. Czego uczymy się o Duchu Świętym na podstawie Ew. Łukasza 2? 9. Co zobaczył Symeon i inni ludzie tego dnia, kiedy Józef i Maria przywiedli dziecię do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę? 10. Co oznaczają słowa wypowiedziane przez Symeona do Marii, że jej „duszę przeniknie miecz”? Co te słowa mogą oznaczać dla wierzącego dzisiaj? 11. Prorokini Anna postanowiła być blisko Bożych spraw. Czego możemy nauczyć się od Anny?

Tematy:
Back To Top