Browse Category

ARTYKUŁY

Powierzono nam Ewangelię

Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.
Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijnie wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

Ewangelia jest tak cenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

Ewangelia jest tak przemawiająca, że apostoł Paweł, kiedy ją usłyszał, ani przez chwilę nie radził się ludzi, co ma z tym począć: „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,
żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi (Gal.1;15-16).

Sam Chrystus zwiastował Ewangelię : Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mat.11;5).

Zamiarem naszego Pana jest, aby Ewangelia była zwiastowana wszelkiemu stworzeniu:„ I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”
( Marek.16;15).
Ewangelia ma być zwiastowana pomiędzy poganami ( Ga.1;16)

Przyjdzie czas, kiedy wola naszego Pana zostanie spełniona: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec ( Mat.24;14)

Są ludzie, którzy nie przyjmują Ewangelii: „A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną ( II Kor.4;3)

Ewangelia powinna być zwiastowana w odpowiedni sposób:
„Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was: ( I Tes.1;5)
oraz:
„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” ( I Tes.2;4).

Czy Ewangelia jest dla Ciebie rzeczą cenną? Czy jesteś świadom, że powierzył Ci ją sam Bóg, aby przez Ciebie skutecznie docierała do innych?

Jacek Duda

O kluczach

Nasz Pan posiada klucze. Klucze śmierci i piekła ( Objawienie 1;17), klucze Królestwa Niebios (Mateusz 16;19), klucz Dawida (Obj.3;7), klucze do serc ludzkich (Dzieje Apostolskie 16;14). Kiedy On otwiera, nikt nie potrafi zamknąć. Kiedy On zamyka, nikt nie otworzy (Obj.3;7).
Do Zboru w Filadelfii Chrystus polecił wysłać list, w którym oznajmił, że oto Pan Kościoła sprawił, że przed Zborem otwarto drzwi, których nikt nie może zamknąć. Chociaż Zbór ten posiadał niewielka moc, jednak zachował Słowo Boże, nie zaparł się imienia Chrystusa i wytrwał przy Nim. Pan Jezus wynagrodził tę postawę i doprowadził do otwarcia nowych możliwości dla tego Zboru.
A jak jest z nami? Może przez nasze nieposłuszeństwo i  niewiarę ograniczamy Chrystusa i jego działanie? Uczniowie opisani w Ewangelii Marka 4;35-41 charakteryzowali się bojaźnią i  brakiem wiary w możliwości Chrystusa i pytali „Kim jest Ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?”.
Piotr, Jan i Jakub zdumieli się kiedy zobaczyli Chrystusa w chwale na Górze Przemienienia i przez jakiś czas nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli (Łuk.9;28-36). Jan upadł i stał się jak umarły, kiedy zobaczył Chrystusa w chwale (Obj.1;17). Wszyscy oni niby znali Chrystusa, ale ta znajomość była na tyle słaba, że właściwie ograniczali oni Pana.

Bracia i siostry! Powinniśmy czuć się odpowiedzialni za duchową sytuację w naszym kraju ( Mateusz 28; 17-20). Nasze modlitwy skierowane do Boga powinny być konkretne. Mogą być prośbą do Pana żniw, aby to On wysłał robotników na żniwo.  Mogą być prośbą do Pana Kościoła , aby zechciał użyć swoich kluczy  i otworzył bramy Królestwa Niebios dla wielu  naszych, często związanych, zasmuconych, nie mających nadziei i żyjących ‘bez Boga na świecie’ (Efezjan2;12) rodaków.

Panie, który posiadasz tak wiele kluczy, zechciej użyć ich w przypadku naszego narodu i naszego pokolenia!

Jacek Duda

Powierzono nam Ewangelię

bible-428947_1920
Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.

Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijne wierzącym – przez samego Boga.: „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

Ewangelia jest tak cenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

Keep Reading

Rozpocznij dzień Psalmem!

Otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar- Jego Słowo. Zachęcam, aby z daru tego korzystać i rozpoczynać każdy dzień przeczytaniem jakiegoś psalmu.
Keep Reading

Bóg Eliasza

W czasach króla Achaba naród wybrany, Izrael, kulał na dwie strony- służył Panu, ale także bogom pogańskim- Baalowi i Asztarcie, co skutkowało między innymi suszą, która nawiedziła ziemię izraelską przez okres trzech i pół roku. Taki stan nie mógł trwać wiecznie. Prorok Pana- Eliasz wezwał Izraelitów do wyboru: „Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!”.  Ale lud nie odrzekł mu ani słowa- w głębi swych serc Izraelici wiedzieli, że źle czynią ‘zapalając Panu Bogu świecę a diabłu ogarek’, lecz brakowało im determinacji do stanowczej decyzji.
Keep Reading